இந்த பதிவின் மூலம் தானியங்கி முறையில் நுண்ணீர் 💦பாசனம்(Drip and sprinkler) எவ்வாறு செய்வது என்பதை பார்ப்போம்: 1. 👳🏽‍♂️விவசாயி ஒருவர் 10 ஏக்கர் தென்னை 🌴பயிர் செய்து வருகிறார் என்று வைத்து கொள்வோம்.

Read more…

💦 What is irrigation automation? In simple words, transferring of #water from source to #crop or #tree at required time automatically using #controllers 💦 How

Read more…

Farmer: Mr. Thiyagu Place: Pethampalayam, Erode, Tamilnadu Crop: Coconut farm Area: 4 acres Controller: Mobitech DCON ACN10 No. of valves: 8 Advantages: 1. Save water

Read more…

Categories

Follow Us

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar